01
kruyutthapoo.in.th / ครูยุทธปู.ไทย
ครูยุทธนา สาจุ้ย
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณี
สถิตกปิฏฐาราม

02
krulinmath.in.th / ครูหลินคณิต.ไทย
ครูพัชรี จันธิดา
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณี
สถิตกปิฏฐาราม

03
icezykrunatazin.in.th /
ไอซ์ซี่ครูนาฏศิลป์.ไทย
ครูอารีรัตน์ ภูเกิดเจริญผล
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณี
สถิตกปิฏฐาราม

04
comkrunaey.in.th / คอมครูเนย.ไทย
ครูจุฑามาศ สวนบ่อแร่
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณี
สถิตกปิฏฐาราม

05
kndms.in.th / เคเอ็นดีเอ็มเอส.ไทย
ครูนพดล ขยันการค้า
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณี
สถิตกปิฏฐาราม

06
krunooning.in.th / ครูหนูหนิง.ไทย
ครูอุไร พันธุ
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณี
สถิตกปิฏฐาราม

07
kruwarunee.in.th / ครูวารุณี.ไทย
ครูวารุณี บูรณสมภพ
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณี
สถิตกปิฏฐาราม

08
ninang.in.th / นินาง.ไทย
ครูนิภาพร จันทร์เงิน
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต

09
chalermphong.in.th /
เฉลิมพงษ์.ไทย
ครูเฉลิมพงษ์ พิลึก
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต

10
krutopsci.in.th / ครูท้อปไซ.ไทย
ครูพีรศักดิ์ แก้วจัง
โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต

11
kruwanhunsa.in.th /
ครูวรรณหรรษา.ไทย
ครูวรรณทนี คุปหิรัณย์
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด

12
aumpawanbike.in.th /
อัมพวรรณไบค์.ไทย
ครูอัมพวรรณ เพียรธัญการ
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด

13
teacherpooh.in.th / ทีชเชอร์ภู.ไทย
ครูหทัย ประ​สมพงษ์
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

14
krusomza.in.th / ครูส้มซ่า.ไทย
ครูปรารถนา เจนเขตรการ
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

15
krubimindy.in.th / ครูบิ๋มอินดี้.ไทย
ครูปิยเนตร จันทน์สุคนธ์
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

16
manunok.in.th / มนูนก.ไทย
ครูมนู พรหมอินทร์
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

17
teachernuch.in.th / ทีชเชอร์นุช.ไทย
ครูจุฑาวรรณ พิลึก
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

18
suwansaengarun.in.th /
สุวรรณแสงอรุณ.ไทย
ครูสุวรรณ แสงอรุณ
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

19
krumodmod.in.th / ครูมดมด.ไทย
ครูธัญญรัศม์ โปรเทียรณ์
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส

20
kruhoney.in.th / ครูฮันนี่.ไทย
ครูสุพรรณี กูลการขาย
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี

21
krumink.in.th / ครูมิ้งค์.ไทย
ครูจิรวดี บุญมีลาภ
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 

22
cattv.in.th / แคททีวี.ไทย
ครูกฤษณะ คล้ายบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี

23
krupari.in.th / ครูปาริ.ไทย
ครูปริชาติ โพธิ์ศรี
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี