ผลงานครู
ศูนย์นครศรีธรรมราช

@ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567

ภาพกิจกรรม

01
krujohn.in.th / ครูจ้อน.ไทย
ครูกนกศักดิ์ บัวทอง
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

02
krukaizap.in.th / ครูไก่แซ๊บ.ไทย
ครูจันทิมา ขุนพินิจ
โรงเรียนวัดไม้เรียง

03
jumjaiboon.in.th / จุ๋มใจบุญ.ไทย
ครูจุฑารัตน์ ใจบุญ
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

04
kruchaiwut.in.th / ครูชัยวุฒิ.ไทย
ครูนายชัยวุฒิ กระวีพันธ์
โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

05
krusaiifon.in.th / ครู-สายฝน.ไทย
ครูฐิติกาญจน์ จินดาวงค์
โรงเรียนปากพนัง

06
krucomnakhon.in.th /
ครูคอมนคร.ไทย
ครูณัฐณิชา จันทร์มูสิก
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล

07
maysa.in.th / เมย์ษา.ไทย
ครูทรงสุดา น้ำจันทร์
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

08
kruwewe.in.th / ครูวีวี๊.ไทย
ครูทวีทรัพย์ แก้วเรือง
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

09
krulookked.in.th / ครูลูกเกด.ไทย
ครูทิพย์สุดา จาราสถิตย์
โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม

10
tipsuree.in.th / ทิพย์สุรีย์.ไทย
ครูทิพย์สุรีย์ จันทร์ขาว
โรงเรียนสตรีปากพนัง

11
krucom.in.th / ครูคอม.ไทย
ครูธนวัฒน์ ช่วยพัทลุง
โรงเรียนบ้านนาพา

12
kaisuay.in.th / ขายสวย.ไทย
ครูธิดารัตน์ จันทบุรี
โรงเรียนวัดควนชม

13
terachot.in.th / ถิระโชติ.ไทย
ครูธีรภัทร ถิระโชติ
โรงเรียนสตรีปากพนัง

14
kruITee.in.th / ครูไอ้ที.ไทย
ครูธีระพงศ์ เพ็งสกุล
โรงเรียนองค์การสวนยาง 1

15
krunatda.in.th / ครูนัจญ์ดา.ไทย
ครูนัจญ์ดา บิลตะเย็บ
โรงเรียนวัดหวัง

16
kruhying.in.th / ครูญิ๋ง.ไทย
ครูกฤติยา สุขเรือง
โรงเรียนวังหินวิทยาคม

17
krutidtee.in.th / ครูติ๊ดตี่.ไทย
ครูบุศรา ศรีภูมิราช
โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ

18
krukhwan.in.th / ครูขวัญ.ไทย
ครูเบญจพร ย่านวารี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

19
krutoeysci.in.th / ครูเต้ยซาย.ไทย
ครูปฐมาภรณ์ จันทรภักดี
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

20
plapla.in.th / ปลาปลา.ไทย
ครูปนิตา หนูอินทร์แก้ว
โรงเรียนวัดควนชม

21
krubew.in.th / ครูบิว.ไทย
ครูประภูศักดิ์ ณ นคร
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์
รัชมังคลาภิเษก

22
krutree.in.th / ครูตรี.ไทย
ครูประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติ
โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล

23
kruyok.in.th / ครูหยก.ไทย
ครูปริตา ศรีเต้ง
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

24
Ioun.in.th / ไออุ่น.ไทย
ครูปวีณา ทองเนื้อสาม
โรงเรียนบ้านลำทับ

25
krupatcharee.in.th / ครูพัชรี.ไทย
ครูพัชรี ใจกระจ่าง
โรงเรียนวัดก้างปลา

26
kruputtaporn.in.th / ครูพุทธพร.ไทย
ครูพุทธพร สุมามาลย์
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

27
kroopen.in.th / ครูเพ็ญ.ไทย
ครูเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

28
krupensom.in.th / ครูเพ็ญโสม.ไทย
ครูเพ็ญโสม วิเชียรฉาย
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

29
krufadil.in.th / ครูฟาดิล.ไทย
ครูฟาดิล นาคกระวัศ
โรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์

30
kruting.in.th / ครูติ่ง.ไทย
ครูมลฤดี แสงศรีดำ
โรงเรียนปากพนัง

31
kruworakarn.in.th /
ครูวรกาญจน์.ไทย
ครูวรกาญจน์ เรืองช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

32
wanwimol.in.th / วรรณวิมล.ไทย
ครูวรรณวิมล บัวทอง
โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

33
krufon.in.th / ครูเอฟโอเอ็น.ไทย
ครูวารุณี จิรัญเวทย์
โรงเรียนวังหินวิทยาคม

34
kruwichuda.in.th / ครูวิชุดา.ไทย
ครูวิชุดา สงวนวงค์
โรงเรียนบ้านปากช่อง

35
wimon.in.th / วิมล.ไทย
ครูวิมลพันธ์ ไวยคูนา
โรงเรียนบ้านตำหรุ
(วิงประชาสงเคราะห์)

36
krubenz.in.th / ครูเบนซ์.ไทย
ครูวิลาวัลย์ กัณหาวงศ์
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

37
chompoo.in.th / ชมพู่.ไทย
ครูวิลาวัลย์ กำเนิดไทย
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

38
miwmathh.in.th / มิ้วแมทซ์.ไทย
ครูวิลาสินี แทนทวี
โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

39
krujune.in.th / ครูจูน.ไทย
ครูศิยานันท์ อินทร์แก้ว
โรงเรียนวัดสระโพธิ์

40
krupoint.in.th / ครูพ๊อยส์.ไทย
ครูสกุลพลอย ปาลานุสรณ์
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

41
kruchai.in.th / ครูชาย.ไทย
ครูยสมชาย เกตุพงศ์
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

42
krulouis.in.th / ครูหลุย.ไทย
ครูสมพร แซ่โค้ว
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

43
krusujaree.in.th / ครูสุจารีย์.ไทย
ครูสุจารีย์ ภู่เฉลิมศักดิ์
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

44
kruduck.in.th / ครูเป็ด.ไทย
ครูสุดารัตน์ พรหมแก้ว
โรงเรียนเสาธงวิทยา

45
krukor.in.th / ครูขอ.ไทย
ครูสุลัยขอ บิลตะเย็บ
โรงเรียนบ้านโคกเมา

46
saowand.in.th / เสาวันดี.ไทย
ครูเสาวันดี ชนะเพ็ชร์
โรงเรียนปากพนัง

47
kruharuthai.in.th / ครูหฤทัย.ไทย
ครูหฤทัย กลัดทอง
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

48
tikkyict.in.th / ติ๊กกี๊ไอซีที.ไทย
ครูอภิสิทธิ์ นิระโส
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

49
tuaid.in.th / ตัวอิ๊ด.ไทย
ครูอรทัย ศรัทธาธรรม
โรงเรียนบ้านตำหรุ
(วิงประชาสงเคราะห์)

50
orapen.in.th / อรเพ็ญ.ไทย
ครูอรเพ็ญ ชนะสุข
โรงเรียนวัดจิกพนม

51
krulookmee.in.th / ครูลูกหมี.ไทย
ครูอัมราวดี สุวรรณมณี
โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ

52
kruilyas.in.th / ครูอิลยาส.ไทย
ครูอิลยาส หมากปาน
โรงเรียนเสาธงวิทยา

53
krupta.in.th / ครูพี่ต้า.ไทย
ครูฮัจญ์ชิต้า รักสนิท
โรงเรียนวัดน้ำรอบ

54
kruyu.in.th / ครูยุ.ไทย
ครูจิรายุ สุวรรณา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ