ผลงานครู ศูนย์เชียงใหม่

อบรมวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม

ครูกุลธิดา สุภามงคล

โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เว็บไซต์ : ktd.in.th

ครูนุชนารถ แสนพุก

โรงเรียนแม่แจ่ม

เว็บไซต์ : kuntuna.in.th

ครูนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

เว็บไซต์ : krurinry.in.th

หมายเหตุ

01

www.kruchanya.in.th
ครูชัญญะพิชญ์ ระดม
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

02

www.poochom.in.th
ครูวัลยา กองแก้ว
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

03

www.krujab.in.th
ครูนพรัตน์ คำแดง
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

04

www.kruname.in.th
ครูศศวัต ทรัพย์เหม
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

05

www.krusak.in.th
ครูเกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์
โรงเรียนวชิรป่าซาง

06

www.bioslowly.in.th
ครูสิทธิพร สินธุปี
โรงเรียนสันทรายพิทยาคม

07

www.kuntuna.in.th
ครูนุชนารถ แสนพุก
โรงเรียนแม่แจ่ม

08

www.krumathee.in.th
ครูเมธี วรรณวงค์
โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

09

www.kruchutiea.in.th
ครูชุติมันต์ ชัยบาล
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

10

www.kruraor-jessada.in.th
ครูเจษฎา ก้องสาคร
สพป.เชียงใหม่ เขต 3

11

www.krurinry.in.th
ครูนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

12

www.krunoonbio.in.th
ครูปณิดา ขัดสงคราม
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

13

www.ajpepzi.in.th
ครูนิตติญา ลอดทองสี
โรงเรียนจอมทอง

14

www.krutikky.in.th
ครูศกุลตลา ชมชื่น
โรงเรียนบ้านสองแคว

15

www.krukonghongthai.in.th
ครูก้องเกียรติ วงค์ทอง
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

16

www.krunan.in.th
ครูอัญชลี พรมคำปา
โรงเรียนบ้านท่ามงคล

17

www.ninew.in.th
ครูปภัชญา เตชะวิทยะจินดา
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล

18

www.krunamfon.in.th
ครูสายฝน ทองคำ
โรงเรียนวัดท่าข้าม

19

www.webkrutum.in.th
ครูคมสันต์ สมฤทธิ์
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

20

www.krudoinan.in.th
ครูณรงค์ศักดิ์ ไชยลังกา
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า

21

www.ictcma6.in.th
ครูฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 6

22

www.krunancy.in.th
ครูนิลาวรรณ์ วงศ์เรือน
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

23

www.kruchu.in.th
ครูชุติมา พะคะ
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

24

www.krubeer.in.th
ครูพิทักษ์ชัย วงศ์ตระกูล
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

25

www.biogen.in.th
ครูอารีรัตน์ ชมภู
โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

26

www.krudeeden.in.th
ครูเด่นชัย แวงวรรณ
โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม

27

www.krukiki.in.th
ครูวาทยกร จำรูญขจรเกียรติ
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

28

www.kruwaw.in.th
ครูจารุณี สุทธิสวรรค์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

29

www.krunokkruwaw.in.th
ครูวรสรวง สุทธิสวรรค์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

30

www.kruhunnybee.in.th
ครูวราภรณ์ ออนเขียว
โรงเรียนบ้านเด่นใหม่

31

www.kruapple.in.th
ครูดวงดี เป็งสุรินทร์
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย

32

www.kruthang.in.th
ครูอาทิตย์ ทองสุวรรณ์
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง

33

www.emaeterbtoei.in.th
ครูกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน
โรงเรียนสบจางวิทยา

34

www.krusaard.in.th
ครูสะอาด แก้วมา
โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ

35

www.kruteerapong.in.th
ครูธีรพงษ์ บุญสมปาน
โรงเรียนเมืองปานวิทยา

36

www.lukson.in.th
ครูไชยกร กิติยายาม
โรงเรียนบ้านปางเฟือง

37

www.kruday.in.th
ครูณรงค์ศักดิ์ พลแก้ว
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

38

www.krunat.in.th
ครูณัฐกานต์ นันตากาศ
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

39

www.ktd.in.th
ครูกุลธิดา สุภามงคล
โรงเรียนอนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

40

www.prasit.in.th
ครูประสิทธิ์ คำหล้า
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

41

www.phett.in.th
ครูเกรียงไกร กุลวิเชียร
โรงเรียนวัดร้องอ้อ

42

www.krukanit.in.th
ครูกัณฐมณี นาคะหะ
โรงเรียนบ้านนายาง

43

www.fonkamon.in.th
ครูกมลรัชต์ ใจคำสืบ
โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล)

44

www.krunort.in.th
ครูธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ
โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

45

www.kruptk.in.th
ครูปัฐวิกรณ์ บุญต่าย
วิทยาลัยการอาชีพฝาง

46

www.krutorsornwit.in.th
ครูฐณธรณ์ กันโท
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

47

www.artkanyang.in.th
ครูพรหมรังษี ทรงศรีสกุล
โรงเรียนลำปางกัลยาณี

48

www.krupanida.in.th
ครูพนิดา ศักดิ์ศรี
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี

49

www.jaowaen.in.th
ครูหฤทัย สายผาบ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

50

www.rakrian.in.th
ครูสุคนธ์ทิพย์ โกฎิคำ
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

51

www.abhithai.in.th
ครูอภิไธย ทองใบ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

52

www.krukakai.in.th
ครูลัดดาวัลย์ คำสอน
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

53

www.kruchermany.in.th
ครูเฌอมารินทร์ แหวนเพ็ชร์
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

54

www.nongkungo.in.th
ครูอนุพงษ์ จันทรมานนท์
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

55

www.kandagarden.in.th
ครูกานดา เขื่อนเพ็ชร
โรงเรียนวชิรป่าซาง