ผลงานครู ศูนย์อุดรธานี

อบรมวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม

ครูวชิราวรรณ เทียมทัน

โรงเรียนเมืองเลย

เว็บไซต์ : krugig.in.th

ครูเจนจิรา แสนไชย

โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

เว็บไซต์ : krujen.in.th

ครูรัชพงษ์ ศรีมามาศ

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

เว็บไซต์ : naiton.in.th

หมายเหตุ

01

www.maikwattaongoi.in.th
ครูโชคอนันต์ งอยผาลา
โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

02

www.krujeab.in.th
ครูนิตดาพร แสนรินทร์
โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ

03

www.kru-it.in.th
ครูอภิชาติ ศุภลักษณ์
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา

04

www.krucrub.in.th
ครูนิติวัฒน์ บุญรักษา
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์

05

www.krugig.in.th
ครูวชิราวรรณ เทียมทัน
โรงเรียนเมืองเลย

06

www.kruprom.in.th
ครูวลัยพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

07

www.krunikai.in.th
ครูวันเฉลิม บุญเกษม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี

08

www.buachomphu.in.th
ครูบัวชมภู ภูกองไชย
สพม.บึงกาฬ

09

www.krunhong.in.th
ครูสุรศักดิ์ ไชยมี
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด

10

www.krukibky.in.th
ครูกนิษฐา พินิจมนตรี
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

11

www.krusupa.in.th
ครูสุภา สังฆพรหม
โรงเรียนชุมชนโนนสูง

12

www.kanitkrulek.in.th
ครูวิภาวี ม่วงทำ
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

13

www.njoin.in.th
ครูกิ่งใจ รัตนแสนศรี
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

14

www.krujack.in.th
ครูวัฒนา เพ็ชรสังหาร
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ

15

www.krusheewon.in.th
ครูภานุมาศ บุญสมร
โรงเรียนพรเจริญวิทยา

16

www.edupro.in.th
ครูกัลยารัตน์ ศิริมาเทพ
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

17

www.krupop.in.th
ครูปรัชญา มัฆนาโส
โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว

18

www.krudna.in.th
ครูยุภาวดี พรมสาร
โรงเรียนบ้านสี่แจ

19

www.krufongbeer.in.th
ครูพีระพัฒน์ อนุรักษ์
โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด

20

www.yingprawemashare.in.th
ครูพุทธชาติ ศิริราช
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

21

www.eduzone.in.th
ครูบุญมี วรชมพู
โรงเรียนสีดาวิทยา

22

www.krookumpawa.in.th
ครูพรอนันต์ ผ่านสำแดง
โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง

23

www.krusangkhom.in.th
ครูอริย์ธัช ฉ่ำมณี
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ

24

www.suparn.in.th
ครูสุพรรณ สุขรมย์
โรงเรียนบ้านน้ำพ่น

25

www.kruburin.in.th
ครูบุรินทร์ พินิจมนตรี
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

26

www.krupam.in.th
ครูจุติมาพร เชียงกา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

27

www.kruaong.in.th
ครูรฐนนท์ ขันธหงษ์
โรงเรียนวัดขี้ตุ่น

28

www.team2work.in.th
ครูวิชชุกร ทิพย์เสถียร
โรงเรียนพังงูวิทยา อบจ.อุดรธานี 5

29

www.krujoe75.in.th
ครูชานนท์ โพธิชาเนตร
โรงเรียนพังงูวิทยา อบจ.อุดรธานี 5

30

www.cescpa.in.th
ครูภุมรินทร์ ศิริธร
โรงเรียนพังงูวิทยา อบจ.อุดรธานี 5

31

www.naiton.in.th
ครูรัชพงษ์ ศรีมามาศ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

32

www.kruji.in.th
ครูจิราพัชร อินทะริง
โรงเรียนบึงกาฬ

33

www.krupintong.in.th
ครูอังคณา ภูมาไชย
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

34

www.kruauy.in.th
ครูอิสรีย์ แสนทรสินธิ์
โรงเรียนแชแลวิทยา อบจ.อุดรธานี 7

35

www.kruondroprich.in.th
ครูฉันทพิชญาพร ทุมแสง
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อบจ.อุดรธานี 3

36

www.khunnaisaison.in.th
ครูพิสุทธนี หอมหวล
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อบจ.อุดรธานี 3

37

www.krutum.in.th
ครูอดิเทพ ไชยสิทธิ์
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อบจ.อุดรธานี 3

38

www.kruthaibas.in.th
ครูภูริวัฑฒน์ อาธรรมระชะ
โรงเรียนเมืองเลย

39

www.vachi.in.th
ครูวชิรสรณ์ ตรีธัญญา
โรงเรียนเมืองเลย

40

www.mookrada.in.th
ครูลัดดาวัลย์ สำเริงกิจ
โรงเรียนเมืองเลย

41

www.krustop.in.th
ครูพีรพันธุ์ พีรพิชญกุล
โรงเรียนเมืองเลย

42

www.krumilk.in.th
ครูวรางคณา พิมพากุล
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร

43

www.kruradda.in.th
ครูรัดดาวัล สายสิงห์
โรงเรียนบ้านดงวัฒนา

44

www.nongnahainonsaart.in.th
ครูสุธิดา เจริญชัย
โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด

45

www.krufifa.in.th
ครูดิษยบุตร์ บุตรเต
โรงเรียนบ้านสามัคคี

46

www.may.in.th
ครูพรนับพัน หรรษา
โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม

47

www.ponkris.in.th
ครูพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

48

www.krujen.in.th
ครูเจนจิรา แสนไชย
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

49

www.roymaireaw.in.th
ครูสันติ จันทร์วิเศษ
โรงเรียนหนองแวงวิทยา

50

www.krunon.in.th
ครูอานนท์ ลีสีคำ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

51

www.krujomjam.in.th
ครูณัฐรุจา ใจหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

52

www.krukrub.in.th
ครูคณิน คำแพง
โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์

53

www.kruvan.in.th
ครูณัฐวดี ศรีบุญ
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์

54

www.yudee.in.th
ครูยุวดี สุวอ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

55

www.janlee.in.th
ครูจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล
โรงเรียนบ้านเมืองปัง

56

www.krugolfsorncom.in.th
ครูศราวุธ คำพิลา
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม