ที่มาและความสำคัญ

          จำนวนชื่อโดเมนเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดระดับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและดิจิทัลของประเทศ นอกเหนือจากสถิติจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ แต่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยจำนวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อโดเมนภายใต้รหัส .th (อ่านว่า ดอท ที เอช) และ .ไทย (อ่านว่า ดอท ไทย) ซึ่งเป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดประเภทรหัสประเทศ (Country Code Top Level Domain: ccTLD) จึงเรียกว่า “ชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย” แม้ว่าหนังสือเรียน สสวท. รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) บทที่ 5 เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้บรรจุพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต หนึ่งในนั้นได้กล่าวถึงชื่อโดเมน .th ไว้เป็นที่เรียบร้อย (หัวข้อ 5.3 อินเทอร์เน็ต) หากแต่การให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ ส่งเสริมการใช้งานชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย รวมถึงชื่อโดเมนรหัสประเทศภาษาไทย หรือ .ไทย ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยจะส่งผลดีในหลายด้าน อาทิ การนำสถิติและข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ประกอบการในประเทศที่ใช้ชื่อโดเมนประเภทรหัสประเทศไทยไปต่อยอดให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ลดปัญหาการเปิดเว็บไซต์หรือใช้อีเมลหลอกลวง เนื่องจากการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ทุกชื่อได้รับการตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ถือครองชื่อโดเมนโดยนายทะเบียน จึงเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือสำหรับเว็บไซต์และที่อยู่อีเมล เป็นต้น

          มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรที่ดูแลบริหารจัดการชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย ทั้ง .th และ .ไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญเร่งด่วนและประโยชน์ของการดำเนินการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้องผ่านการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบเปิดสำหรับบุคลากรครู ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปโดยไม่สงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ โดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ในรูปแบบอบรมผู้ฝึกสอน (Train the trainer) เพื่อที่คุณครูจะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ไปสู่นักเรียนได้อย่างทั่วถึง จึงได้ริเริ่มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th และ .ไทย เป็นหลักสูตรเสริมจากหนังสือเรียน สสวท. รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อโดเมนรหัสประเทศไทย ชื่อโดเมนและอีเมลภาษาท้องถิ่นที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ วิธีจัดทำเว็บไซต์การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนสามารถต่อยอดการใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ห้องเรียน ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชื่อโดเมนรหัสประเทศ .th และ .ไทย 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นำไปใช้งานได้จริง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนได้

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีผลงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน ชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมกับยุคดิจิทัล

กลุ่มเป้าหมาย

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
- รับสมัครผู้เข้าอบรมไม่เกิน 50 คน ต่อ ศูนย์จัดการอบรมหลัก จำนวน 10 แห่ง
- รับสมัครผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 คน ต่อ ศูนย์จัดการอบรมโดยครูผู้นำ จำนวน 11 แห่ง
- ได้รับโดเมนคนละ 2 โดเมน  คือ .in.th และ .ไทย
- วุฒิบัตรสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ลงนามโดยมูลนิธิฯ สวคท. และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา ณ พื้นที่จัดการอบรม

ศูนย์จัดการอบรมหลัก (10 แห่ง)

1. ศูนย์ร้อยเอ็ด วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567
      โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
      Location : https://maps.app.goo.gl/ujJubNoabELb9ccc6

3. ศูนย์นครศรีธรรมราช วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567
      โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
      Location : https://maps.app.goo.gl/4JQeuVry6hRjYJc28

4. ศูนย์ชลบุรี วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567
      โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
      Location : https://maps.app.goo.gl/zaq7g1xzdvo6V1AX6

5. ศูนย์ภูเก็ต วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2567
      มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
      Location : https://maps.app.goo.gl/YtZwpoB7P6WanLeM9

8. ศูนย์ กทม. วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567
      โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
      Location : https://maps.app.goo.gl/LqwUArd5xbqc1RSJ7

9. ศูนย์เชียงราย วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2567
      โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
      Location : https://maps.app.goo.gl/A1pC325nXkQ6cULh8

10. ศูนย์ตาก วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2567
        ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Academy) จ.ตาก
        Location : https://maps.app.goo.gl/cvy2MjjTHb86iVRY9 

ศูนย์จัดการอบรมโดยครูผู้นำ รุ่นที่ 1 (11 แห่ง)

1. วันที่ 20 - 21 มกราคม 2567
      โรงเรียนเมืองเลย จ.เลย 

2. วันที่ 27 - 28 มกราคม 2567
      โรงเรียนบ้านมะเดื่อ จ.ระยอง

4. วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2567
      โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี 

6. วันที่ 1 - 2 ยน 2567
      โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง

7. วันที่ 22-23 เมษายน 2567
        โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จ.ลำปาง

8. วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2567
      โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม จ.อุทัยธานี

9. วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2567
      โรงเรียนวัดท่าบัวทอง จ.พิจิตร

10. วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567
        โรงเรียนไตรประชาสามัคคี จ.นครสวรรค์

สิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม*

1. ฟรี! ค่าลงทะเบียนอบรม ระยะเวลา 2 วัน ฟรี! อาหารกลางวันและอาหารว่าง

2. ฟรี! ค่าจดทะเบียนชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย ระยะเวลา 2 ปี และจะได้รับสิทธิต่ออายุราคาพิเศษในปีที่ 3 ขึ้นไป

3. ฟรี! การให้ความช่วยเหลือหลังการอบรมเพื่อให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ: *สิทธิประโยชน์ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พักของผู้เข้ารับการอบรม

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมที่กำหนด* 

1. ได้รับวุฒิบัตรเข้ารับการอบรม (ระบุจำนวนชั่วโมง) จากมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และภาคี

2. ได้รับสิทธิส่งผลงานประกวดรอบระดับศูนย์อบรม และหากเป็นผู้ชนะเลิศรอบระดับศูนย์อบรม ได้รับสิทธิเข้าแข่งขันรอบระดับประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: *ผู้มีสิทธิ์รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง (>80%)  และต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการอบรม โดยท่านจะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลภายใน 15 วัน หลังจากคณะกรรมการประเมินผลงานเสร็จสิ้น

สิทธิพิเศษ สำหรับต้นสังกัดของผู้ชนะรางวัลระดับประเทศ

โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษาที่ผู้ชนะระดับประเทศสังกัดอยู่ จะได้รับเงินบริจาค จำนวนเท่ากับเงินรางวัลชนะลำดับที่ 1 - 3 ตามลำดับ

ดาวน์โหลด

1. เอกสารประกอบการอบรม (อัปเดตวันที่ 31 .. 67)

2. สไลด์ประกอบการอบรม (อัปเดตวันที่ 8.ย. 67)

3. Free Google Sites Template