วันที่ 1 ของการอบรม

08:30 - 08:45 น. พิธีเปิดการอบรม

08:45 - 09:15 น. บรรยายหัวข้อ:
                                        - ชื่อโดเมน หรือโดเมนเนมคืออะไร
                                        - ประวัติและโครงสร้างระบบชื่อโดเมน
                                        - ประวัติอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และการบริหารโดเมน .th และ .ไทย

09:15 - 09:45 น. บรรยายหัวข้อ:
                                        - ความสำคัญของการมีชื่อโดเมน และข้อดีของการใช้โดเมน .th
                                        - แนวโน้มการเจริญเติบโตของการใช้งาน โดเมน .th และ .ไทย

09:45 - 10:00 น. บรรยายหัวข้อ: ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น .ไทย อีเมลภาษาไทย และการรองรับ

10:00 - 11:45 น. Workshop:
                                        - การจดทะเบียนชื่อโดเมน
                                        - การสมัครอีเมลภาษาไทย @คน.ไทย
                                        - ขั้นตอนการสมัครสมาชิก หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย
                                        - การขอจดทะเบียนโดเมน .in.th และ .ไทย

11:45 - 12:00 น. บรรยายหัวข้อ: เว็บไซต์คืออะไร

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30 น. บรรยายหัวข้อ: วิธีการเตรียมเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์

15:00 - 16:30 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

วันที่ 2 ของการอบรม

08:30 - 12:00 น. Workshop:
                                        - การต่ออายุชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย
                                        - วิธีการเชื่อมต่อชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย กับ Google Sites และการตั้งค่า Analytics

12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 - 14:30 น. Workshop: การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น และการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites (ต่อ)

15:00 - 15:30 น. ชี้แจงรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

15:30 - 16:00 น. สรุปการอบรม ถาม-ตอบ และปิดการอบรม

หมายเหตุ:
1. พักรับประทานอาหารว่างประมาณ 15 นาที ในช่วงเช้าและบ่าย
2. ผู้มีสิทธิ์รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการอบรม โดยท่านจะได้รับวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการประเมิน 

เกณฑ์การประเมินผลการอบรม

1. ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (10 ชั่วโมง)

2. จดทะเบียนโดเมน .in.th และ .ไทย ระยะ 2 ปี สำเร็จ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมน้อยกว่าร้อยละ 50 จะหมดสิทธิได้รับชื่อโดเมนฟรี โดยชื่อโดเมนจะถูกยกเลิกโดยนายทะเบียน

3. เชื่อมต่อชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย เป็น URL ของเว็บไซต์ได้

4. สร้างเว็บไซต์ตามโจทย์การสร้างเว็บไซต์ในระดับเบื้องต้น (ตัวอย่าง examplewebkru.in.th) โดยมีองค์ประกอบดังนี้

         4.1 มีโครงสร้างเว็บไซต์ขั้นต้น ได้แก่ หน้าแรก เนื้อหา ติดต่อเรา (ข้อมูลการติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ ต้องมีอีเมลที่ติดต่อได้จริงเป็นอย่างน้อย หรือช่องทางติดต่ออื่นเพิ่มเติม)

         4.2 มีเนื้อหาเว็บไซต์ขั้นต้นที่เปิดให้สาธารณะเข้าถึงได้ และใช้โค้ดเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Google Analytics) ที่กำหนดให้


กรณีผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการอบรมข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ผ่านการอบรมมีผลให้หมดสิทธิ์รับวุฒิบัตรและขาดคุณสมบัติในการประกวดแข่งขันเว็บไซต์