ศูนย์จัดการอบรมหลัก

วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2567

3. ศูนย์นครศรีธรรมราช @ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช
    วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567

4. ศูนย์ชลบุรี @ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี
    วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2567

5. ศูนย์ภูเก็ต @ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
    วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2567

6. ศูนย์นครราชสีมา @ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
    วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2567

7. ศูนย์ปทุมธานี @  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
    จ.ปทุมธานี
    วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2567

8. ศูนย์ กทม. @ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.
    วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567

9. ศูนย์เชียงราย @ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
    วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2567

10. ศูนย์ตาก @ ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
      (THNIC Academy) จ.ตาก
      วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2567