ผลงานครู ศูนย์ลพบุรี

อบรมวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี

ภาพกิจกรรม

ครูชญาภา ลีวรรณ

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"

เว็บไซต์ : chomchaya.in.th

ครูอรวรรณ จันทองเทศ

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เว็บไซต์ : kruor.in.th

ครูธน ธนธำรงกุล

โรงเรียนปิยะบุตร์

เว็บไซต์ : kruarm.in.th

หมายเหตุ

01

www.krubua.in.th
ครูชัญญ์ญาณ์ โพธิ์ศรี
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

02

www.unok.in.th
ครูอุษณีย์ น้อยศรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

03

www.krumai.in.th
ครูสาธิต ศรีวรรณะ
โรงเรียนยางรากวิทยา

04

www.nasaroom.in.th
ครูสาริกพงศ์ ขีตตะสังคะ
โรงเรียนปัญญาประทีป

05

www.krunokka.in.th
ครูชิดชนก มาสำราญ
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

06

www.kruice.in.th
ครูชูชาติ ชูติระโส
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

07

www.krunuy.in.th
ครูดาวรุ่ง แสงหมอก
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา

08

www.krujob.in.th
ครูพงศ์เทพ ทองพรม
โรงเรียนพระนารายณ์

09

www.lerpong.in.th
ครูเลอพงศ์ ยังเจริญ
โรงเรียนพระนารายณ์

10

www.kruarm.in.th
ครูธน ธนธำรงกุล
โรงเรียนปิยะบุตร์

11

www.sarunphat.in.th
ครูศรัณย์ภัทร กาญจนาคม
โรงเรียนวัดบ้านดาบ

12

www.kruor.in.th
ครูอรวรรณ จันทองเทศ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

13

www.krudada.in.th
ครูกานดา ปานอ่อน
โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134

14

www.kruaom.in.th
ครูยุพารัตน์ ทุตาสิต
โรงเรียนแก่งคอย

15

www.krulookpla.in.th
ครูปาริฉัตร คนึงเหตุ
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

16

www.usarat.in.th
ครูอุษารัตน์ ดาวลอย
โรงเรียนแก่งคอย

17

www.krutar.in.th
ครูสุภัทรา ธีระเวชชวงศ์
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

18

www.banmiwittaya.in.th
ครูเกรียงไกร บุญฉ่ำ
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

19

www.kruthots.in.th
ครูทศพล พุ่มพวงเกียรติ
โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

20

www.teera.in.th
ครูกานต์ธีรา ปัญจะทองคำ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

21

www.nian.in.th
ครูจำเนียร ดวงศรีแก้ว
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

22

www.chomchaya.in.th
ครูชญาภา ลีวรรณ
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"

23

www.krubo.in.th
ครูพรนิภา ทาโทน
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

24

www.misseye.in.th
ครูโสภิตตา อร่ามศรี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

25

www.kruyo.in.th
ครูพรพรรณ ชุมพล
โรงเรียนวัดหนองจิกรี
(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

26

www.puiini.in.th
ครูนิภาวรรณ ใจกล้า
โรงเรียนวัดข่อย

27

www.krusam.in.th
ครูมนูญ วิญญายงค์
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

28

www.krumike.in.th
ครูวัชรา สำลีขาว
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

29

www.kruboat.in.th
ครูธเนศ ตรีรัตนกุลพร
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

30

www.krumontre.in.th
ครูมนตรี คุ้มครอง
โรงเรียนโคกเจริญวิทยา

31

www.pittakul.in.th
ครูโสภิต สุจิตตกุล
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"

32

www.prommi.in.th
ครูสินีนาฎ พรมมิ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

33

www.krutitle.in.th
ครูบุษกร เขียวมั่น
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

34

www.krusai.in.th
ครูสายพันธ์ โอมะคุปต์
โรงเรียนวัดท่าแค