ผลงานครู ศูนย์อุบลราชธานี

อบรมวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

ครูสุวัฒน์ นิรมล

โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

เว็บไซต์ : krusuwat.in.th

ครูศิรินาถ สุมหิรันต์

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

เว็บไซต์ : mathpkc.in.th

ครูอาธร วิมลสุข

โรงเรียนบ้านโต่งโต้น

เว็บไซต์ : kruarthon.in.th

หมายเหตุ

01

www.peeti.in.th
ครูจิตจรรยา ใจสว่าง
โรงเรียนปีติธรรมานุสรณ์ (สิงหเสนีอุปถัมภ์)

02

www.krulouktaan.in.th
ครูณิริณณ์พัชญ์ อ่างมณี
โรงเรียนกันทรารมณ์

03

www.krusupee.in.th
ครูสุพี สีน้อย
โรงเรียนไพธรรรมคุณวิทยา

04

www.kruphim.in.th
ครูพรรณพิมพ์ ศิริพัชรโขติ
โรงเรียนกันทรารมณ์

05

www.krunong.in.th
ครูศิริสันต์ มณีนิล
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

06

www.9kao.in.th
ครูภณพงษ์ สังข์วัง
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา

07

www.kru-or.in.th
ครูอารีรัตน์ ธานี
โรงเรียนพนาศึกษา

08

www.ka-win.in.th
ครูประไพศรี โล่ห์คำ
โรงเรียนพนาศึกษา

09

www.kuk.in.th
ครูชูวงศ์ แก้วนิมิตร
โรงเรียนคำปอแก้วคำไหล

10

www.darunee.in.th
ครูดรุณี ทุมมากรณ์
โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

11

www.kruja.in.th
ครูศรีเมือง ดาเหลา
สพป.อุบลราชธานี เขต 2

12

www.kruthanee.in.th
ครูธานี บุตรอุดม
โรงเรียนบ้านหนองจิก

13

www.mathpkc.in.th
ครูศิรินาถ สุมหิรันต์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

14

www.kruaor.in.th
ครูยุวากร โข่กำนัน
โรงเรียนสายธารวิทยา

15

www.kruwor.in.th
ครูวรภัทร แก้วคำ
โรงเรียนสายธารวิทยา

16

www.khokhunnont.in.th
ครูสำนวน ทองหล่อ
โรงเรียนสายธารวิทยา

17

www.rattanatrai.in.th
ครูรัตนา ประสงค์ทรัพย์
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

18

www.krumui.in.th
ครูนฤมล กรินรักษ์
โรงเรียนบ้านพอก

19

www.krupairat.in.th
ครูไพรัตน์ ทองเถาว์
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

20

www.krumoopomna.in.th
ครูธนิภา หวังดี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

21

www.sornornan.in.th
ครูปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี
สพป.อุบลราชธานี เขต 4

22

www.sornorkoy.in.th
ครูพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

23

www.krutuck.in.th
ครูมณีนุช ทองเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)

24

www.krunuad.in.th
ครูพิสิษฐ์ แสงทอง
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

25

www.nitedonline.in.th
ครูเวียงชัย แสงทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2

26

www.kruwila.in.th
ครูวิลาสินี พรหมศรี
โรงเรียนบ้านแข้

27

www.tomtam.in.th
ครูสุนันทา พุฒพันธ์
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

28

www.krutik.in.th
ครูอมรรัตน์ แก้วสิงห์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

29

www.krujirach.in.th
ครูจิรัชยาพร ทองลือ
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร

30

www.beesound.in.th
ครูกฤษฎา แย้มสอาด
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา

31

www.krukai.in.th
ครูศรีวรรณ ส่งเสริม
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

32

www.krusuwat.in.th
ครูสุวัฒน์ นิรมล
โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว

33

www.kn.in.th
ครูรัตนพงษ์ แก้วลี
โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

34

www.kruarthon.in.th
ครูอาธร วิมลสุข
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น

35

www.kruko.in.th
ครูสุณิสา ทองเหลือ
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล

36

www.krunid.in.th
ครูนิชญานันท์ แสงภารา
โรงเรียนบ้านหว้าน (รัฐราษฎร์นุกูล)

37

www.krurod.in.th
ครูเกียรติศักดิ์ ทองคำ
โรงเรียนคำเตยวิทยา

38

www.khamtoeiwittaya.in.th
ครูเสาวลักษณ์ อินทโสภา
โรงเรียนคำเตยวิทยา

39

www.achi.in.th
ครูอชิรวิชญ์ เทนโสภา
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

40

www.kruwutpomo.in.th
ครูวุฒินันต์ มาตยะขันธ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

41

www.chaimee.in.th
ครูสวัสดิวัน พรมทา
โรงเรียนสายธารวิทยา

42

www.jeabsiriwan.in.th
ครูศิริวรรณ ถิตย์รัศมี
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์

43

www.kru-f.in.th
ครูพัชรพล ชลกาญจน์
โรงเรียนบ้านกะเอิน

44

www.krukoyy.in.th
ครูระวีวรรณ วงศ์พิมพ์
โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร)

45

www.kroodeedy.in.th
ครูสุธาทิพย์ ควรนาม
โรงเรียนบ้านนาดู่

46

www.atibate.in.th
ครูอธิเบศร์ อุทธา
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม

47

www.krupum.in.th
ครูนพรรษศร ภาระศรี
โรงเรียนบ้านหนองแดง

48

www.krunim.in.th
ครูณิชชา มะลีจันทร์
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

49

www.pakboong.in.th
ครูอมรรัตน์ โพธาราม
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

50

www.kruing.in.th
ครูอิงธัญ ธัญสิริสุข
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

51

www.ongart.in.th
ครูองอาจ หอมทอง
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

52

www.kruyer.in.th
ครูพรพิมล กุณรักษ์
โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ (ก่อวิทยาคาร)

53

www.tewan.in.th
ครูเทวัญ ประทุมมา
โรงเรียนบ้านหนองแสง

54

www.krudee.in.th
ครูวรัญชัย เสนาจ
โรงเรียนสายธารวิทยา

55

www.panyuttana.in.th
ครูยุทธนา ปรังประโคน
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

56

www.sakda.in.th
ครูศักดา สีหาบุตร
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

57

www.aris.in.th
ครูอริสรา ชัดเจน
โรงเรียนบ้านดอนยู

58

www.pracha.in.th
ครูโกเมน จันทะสิงห์
โรงเรียนประชาสามัคคี