ประกาศผลผู้ชนะระดับศูนย์อบรม
ศูนย์ พิษณุโลก

อบรมวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

ครูพิสิษฐ์ สายตา

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

เว็บไซต์ : Inbio.in.th

ครูพนิดา ทองคำ

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
เว็บไซต์ :  Krupreaw.in.th

ครูสิทธิพงศ์ ยะโพ

โรงเรียนอุดมดรุณี
เว็บไซต์ :  Walent.in.th

หมายเหตุ